Säännöt ja käyttöehdot

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on:
– Edistää tietoisuutta ja tehdä tunnetuksi dry needlingiä, joka on länsimaiseen lääketieteeseen perustuva lääkkeetön akupunktioneuloilla tapahtuva kivunhoitomuoto.
– Ylläpitää ja edistää jäseniensä ammattitaitoa.
– Tehdä yhteistyötä viranomaisten ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii seuraavilla tavoilla
– Kohottamalla jäseniensä ammattitaitoa ja -tietoa jatkokurssien, esitelmien ja luentojen kautta.
– Tekemällä sekä suullisen että kirjallisen valistuksen avulla tunnetuksi dry needling-hoitomuotoa.

Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja joka on terveydenhuollon ammattihenkilö Valviran rekisterissä ja joka on suorittanut 4 opintopisteen laajuisen dry needling koulutuksen tai vastaavan koulutuksen, jonka hallitus hyväksyy tarvittaessa todistuksia ja käytännön näyttöjä vastaan.

Jäsenen tulee ylläpitää ammattitaitoaan osallistumalla kahden vuoden välein yhdistyksen hyväksymään lisäkoulutukseen.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Opiskelijajäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka suorittaa edellä mainittua 4 opintopisteen laajuista dry needling-koulutusta.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä yhdistyksen tarkoitusperiä tukevia yksityisiä henkilöitä, rekisteröityjä yhdistyksiä tai muita oikeuskelpoisia yhteisöjä.
Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta ansiokkaasti edistänyt henkilö. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun, kannatusjäsenmaksun ja opiskelijajäsenmaksun määrää vuosikokous vuodeksi kerrallaan. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Äänestystilanteissa varsinaisilla jäsenillä, opiskelijajäsenillä ja kunniajäsenillä on äänioikeus. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. Jäsenmaksun eräpäivän jälkeisen seuraavan joulukuun loppuun mennessä jäsenmaksunsa laiminlyönyt jäsen katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi yhdistyksestä. Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksessa mikä merkitään pöytäkirjaan.
Jäsen, joka toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti, terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevien lakien vastaisesti tai ammattietiikan vastaisesti voidaan erottaa yhdistyksestä. Erottamisesta päättää hallitus ja erotetulla on oikeus valittaa päätöksestä seuraavalle yhdistyksen kokoukselle kirjallisesti 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtajat ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin

Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyäksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
  8. Valitaan puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.